Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Bản mô tả công việc là một tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến công tác cụ thể, các nhiệm vu và trách nhiệm của công việc. Hiểu một cách ngắn gọn bản mô tả công việc là mô tả các nhiệm vụ cấu thành nên công việc đó.

Bản mô tả công việc là một tài liệu giải thích trả lời các câu hỏi sau:

Người thực hiện công viêc? Vị trí của họ trong hệ thống của tổ chức?
Tại sao công việc đó phải được thực hiện?
Mục tiêu công việc đó là gì?
Công việc phải làm gì? hay các nhiệm vụ chủ yếu phải hoàn thành?
Công việc được thực hiện ở đâu?
Khi nào công việc được coi là hoàn tất?
Phương tiện, trang bị thực hiện công việc?
Điều kiện làm việc và rủi ro có thể?

Như vậy bản mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà nhân viên phải thực hiện. Nó cho biết nhân viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà nhân viên đó được thực thi.

Nói chung bản mô tả công việc nhằm trả lời các câu hỏi cơ bản: Ai? Tại sao? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Bằng cách nào?

Một cách cụ thể bản mô tả công việc thường bao gồm các nội dung sau đây:

-                     Nhận diện công việc.
-                     Tóm tắt công việc.
-                     Các mối quan hệ.
-                     Chức năng, trách nhiệm công việc.
-                    Quyền hạn.
-                     Tiêu chuẩn mẫu.
-                     Điều kiện thực hiện công việc.

Ví dụ: Bản mô tả công việc – Thư ký bộ phận sản xuất

XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC:

Cung cấp dịch vụ toàn diện cho Kỹ sư trưởng bằng cách tổ chức sắp xếp các phần công việc thường lệ của kỹ sư trưởng.

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:
CÁC NHIỆM VỤ PHỤ:
CÁC MỐI QUAN HỆ:

Ví dụ khác về bản mô tả công việc của trưởng phòng tổ chức hành chánh

*   CÁC HƯỚNG DẪN VIẾT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Liệt kê các nhiệm vụ và trách nhiệm theo trình tự hợp lý
Viết rõ , đơn giản và súc tích các nhiệm vụ và trách nhiệm riêng biệt
Bắt đầu mỗi câu bằng động từ hành động
Sử dụng những từ có thể định lượng được khi có thể
Sử dụng những từ cụ thể và hạn chế tối đa những từ mơ hồ
Sử dụng những thuật ngữ đã được chuẩn hóa
Trả lời các câu hỏi : How, What , Where , When , Why , Who
Xác định rõ kết quả hoặc tiêu chuẩn cuối cùng được sử dụng để đánh giá.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét